Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Atelier Kamer 26
Artikel 3 – Algemeen
Artikel 4 – Offertes / aanbiedingen
Artikel 5 – Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 7 – Levering
Artikel 8 – Levertijd
Artikel 9 – Herroepingsrecht
Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 11 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 12 – Risico & aansprakelijkheid
Artikel 13 – Overmacht
Artikel 14 – Vrijwaringen
Artikel 15 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 16 – Betalingen
Artikel 17 – Modellen en voorbeelden
Artikel 18 – Klachten
Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 20 – Garantie
Artikel 21– Prijzen
Artikel 22 – Transport
Artikel 23 – Toepasselijk recht bij geschillen
Artikel 24 – Overige bepalingen
Artikel 25 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Atelier Kamer 26: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Klant: de natuurlijke persoon/personen die opdracht geeft en gebruik maakt van de producten/diensten van Kamer 26;

Product: Design magneetborden, magneetwanden, magneetbehang zelfklevend en magnetische accessoires

Beeldmateriaal van Atelier Kamer 26: alle afbeeldingen, al dan niet getoond op de website van Atelier Kamer 26, waarvan Atelier Kamer 26 over de al dan niet exclusieve rechten beschikt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Atelier Kamer 26 ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

Overeenkomst/opdracht op afstand: een overeenkomst waarbij een door kamer 26 georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Kamer 26 gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Website van Kamer 26: www.kamer26.nl;

Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Atelier Kamer 26. leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Identiteit van Atelier Kamer26

Naam ondernemer: Atelier Kamer26.
Vestigingsadres: Patroonstraat 1, 3861 RN Nijkerk
Telefoonnummer:06-28169685
E-mail: info@kamer26.nl
KvK-Nummer: 32107029
BTW- identificatienummer: NL814259662B01

Artikel 3. Algemeen

3.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Atelier Kamer26 en de klant, die deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

3.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.3. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle producten en/of diensten die worden afgenomen van Atelier Kamer26.

3.4. Deze voorwaarden en de tarieven kunnen door Atelier Kamer26 op ieder moment worden gewijzigd, met dien verstande dat dit geldt voor de overeenkomsten die vanaf de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden tot stand komen. De gewijzigde algemene voorwaarden en de tarieven worden op de website van Atelier Kamer26 geplaatst.

3.5. De klant aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Atelier Kamer26 op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

3.6. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3.7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant worden nadrukkelijk afgewezen.

Artikel 4. Offertes / Aanbiedingen

4.1. Alle door Atelier Kamer26 uitgebrachte offertes worden gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

4.2. Atelier Kamer26 kan niet aan haar offerte c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

4.4. Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW en verpakkingskosten. Verzend- en handelingskosten voor bestellingen onder de 50 euro zijn 4,75 euro (incl btw). Boven de 50 euro orderbedrag verzendt Atelier Kamer26 gratis in Nederland. Voor andere landen zijn er afwijkende verzendtarieven. Voor meubeltransport gelden ook andere verzendtarieven.

4.5 Atelier Kamer26 hanteert de prijzen, zoals die op de website te vinden zijn, die gelden op het moment van het akkoord gaan met de aanbieding of betaling ervan op de website van Atelier Kamer26.

4.6 De klant verklaart te allen tijde bekend te zijn met de inhoud van de leveringsvoorwaarden, welke te vinden is op de website van Atelier Kamer26 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 Een aanbieding wordt een overeenkomst, indien deze digitaal of via een andere wijze voor akkoord wordt gegeven door de klant en wanneer Atelier Kamer26 een gespecificeerde digitale orderbevestiging heeft verstuurd naar het mailadres van de klant.

5.2 De orderbevestiging wordt geacht de opdracht juist weer te geven, tenzij de klant binnen 2 dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar maakt. In dit geval wordt de opdracht geannuleerd.

5.3 De overeenkomst komt tot stand na het verstrijken van de bezwaartermijn (zie artikel 5.2.), indien de klant hier geen gebruik van heeft gemaakt.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De uitvoering van de overeenkomst wordt door Kamer 26 gestart, conform artikel 5.1., indien het genoemde bedrag in de orderbevestiging is ontvangen door Atelier Kamer26.

6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Atelier Kamer26 vrij om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

6.3. Indien de klant producten koopt van Atelier Kamer26, is Atelier Kamer26 verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde product. De klant aanvaardt dat er kleurafwijkingen t.o.v. het beeldscherm kunnen optreden. Dit alles binnen een kleurafwijkingsmarge van 20%.

6.4. Een kleurafwijking, binnen de tolerantie, van het geleverde product geeft de klant geen recht het product niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van het geleverde product.

6.5 Bij maatwerk, magneetborden en matraskussens op bestelling, geldt dat annulering niet mogelijk is tijdens de bestelperiode, maar na de daadwerkelijke bestelling en goedkeuring van de order door de klant. De order wordt voor 100% doorberekend aan de klant.

6.6. De opdracht zal door Atelier Kamer26 naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd. Het streven is altijd om het beoogde resultaat te realiseren.

Artikel 7 Levering

7.1 De klant is verplicht het gekochte product(en) af te nemen op het moment waarop deze wordt bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst ter beschikking staat.

7.2 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, wordt het product(en) bij Atelier Kamer26 opgeslagen. De klant kan het product bij Atelier Kamer26 zelf komen afhalen.

Artikel 8 Levertijd

8.1 De door Atelier Kamer26 opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen, maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden.

8.2 Bij niet tijdige levering zal Atelier Kamer26 in overleg treden met de klant en een gewijzigde leveringstermijn afspreken.

8.3 De afgesproken levertermijn vervalt indien de klant tussentijds de opdracht heeft gewijzigd. In onderling overleg wordt er een nieuwe leveringstermijn vastgesteld.

Artikel 9 Herroepingsrecht

Bij levering van producten
9.1 Bij aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Maatwerk bestellingen vallen buiten deze regeling en worden niet geretourneerd. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Atelier Kamer26 bekend gemaakte vertegenwoordiger.

9.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Kamer 26 retourneren conform de door Kamer 26 verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Kamer 26. Het kenbaar maken dient de klant te doen door middel van het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

9.4 Als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan Kamer 26 heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten
9.5 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

9.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door Kamer 26 bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 10 Kosten in geval van herroeping

10.1 Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Kamer 26 dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product terug ontvangen is door Kamer 26 of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 11 Uitsluiting herroepingsrecht

11.1 Kamer 26 kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 11.2 en 11.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als Kamer 26 dit duidelijk in het aanbod, en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

11.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Kamer 26 tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 12 Risico & aansprakelijkheid

12.1 Onder directe schade wordt verstaan: krassen, gaten,scheuren,vouwen, strepen (al dan niet met een andere kleur dan het materiaal) die in of op het geleverde materiaal van Kamer 26 aanwezig zijn.

12.2 Kamer 26 is niet meer aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan na het direct openen van de producten door de klant of derden, die altijd door de klant zijn aangewezen als gerechtigd persoon.

12.3. Indien Kamer 26 verantwoordelijk kan worden gehouden voor directe schade aan het product, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de opdracht dat van de klant is ontvangen.

12.4. Indien het product door transport van Kamer 26 naar de klant is beschadigd, zal de schadevergoeding maximaal het bedrag zijn waar de vervoerder in voorziet. Het eigen risico is 50 euro.

12.5 Kamer 26 is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is door opzet en/of schuld en/of verwijtbaar handelen van Kamer 26 of derden ingehuurd door Kamer 26.

12.7. De aansprakelijkheid van Kamer 26 is beperkt tot het opnieuw leveren van het betreffende product of restitutie van het aankoopbedrag.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Kamer 26 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kamer 26 niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Kamer 26 daaronder begrepen.

13.1.1 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Kamer 26 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kamer 26 niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

13.1.2 Indien Kamer 26 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 Vrijwaringen

14.1 De klant vrijwaart Kamer 26 voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

14.2 De klant vrijwaart Kamer 26 voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, beeldrecht, portretrecht e.d. rechten op de door de klant verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Kamer 26 behoudt het eigendomsrecht van de auteursrechten, alsmede van alle overige rechten van intellectueel eigendom en alle bevoegdheden die daaruit voortvloeien op de door haar getoonde producten, productnamen, concepten, teksten, beelden, tekeningen, beeld- en woordmerken op haar website. Verveelvoudiging, openbaarmaking en/of gebruik hiervan mag enkel uitgevoerd worden indien er toestemming is van Kamer 26.

15.2 Het is de klant niet toegestaan het geleverde product te herhalen of te publiceren zonder voorafgaande toestemming van Kamer 26.

11.3. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links (en logo vermeldingen) van de website van Kamer 26 bij de rechthebbende handelsmerken.

Artikel 16 Betalingen

16.1 Betaling door de klant dient direct bij het bestellen van een product van Kamer 26 te geschieden. Door middel van de mogelijkheden die op de website zichtbaar zijn.

16.2. Kamer 26 neemt de opdracht(en) in productie indien aan de betalingsverplichting is voldaan.

16.3. Kamer 26 heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, zelfs als er een fatale leveringstermijn is afgesproken, tot het moment dat de klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

16.4. Kamer 26 hanteert de volgende betaalmogelijkheid:
- IDeal
- orderbedrag over te boeken op girorekening 3305337, onder vermelding van het ordernummer.

Artikel 17 Modellen en voorbeelden

17.1 De getoonde producten op de website en andere communicatiedragers van Kamer 26 zijn slechts een aanduiding van het te leveren product, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het product daarmee zal overeenstemmen.

17.2 De klant is gehouden alle bescheiden die Kamer 26 nodig heeft voor het correct uitvoeren van de order tijdig en in de gewenste vorm aanleveren bij Kamer 26.

Artikel 18 Klachten

18.1 De klant is gehouden binnen 24 uur na levering te onderzoeken of Kamer 26 de opdracht is nagekomen en is gehouden om Kamer 26 schriftelijk in kennis te stellen als dit niet het geval is.

18.2 De klacht wordt in behandeling genomen indien de klant de orderbevestiging en het gebrekkige product aan Kamer 26 heeft geretourneerd.

18.3 De prestatie van Kamer 26 wordt als deugdelijk beschouwd, indien de klant het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden doen leveren, tenzij de klant het bepaalde in het eerste lid in acht heeft genomen.

18.4 Ook als de klant de klacht tijdig indient, blijft de verplichting tot betaling en afname van het geleverde bestaan.

18.5 Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Kamer 26 worden geretourneerd. Aanbiedingsartikelen en maatwerk orders kunnen niet retour worden genomen.

18.6 Kamer 26 beoordeeld de klacht en stelt de klant hiervan op de hoogte. Na retour sturen van het product, ontvangt de klant het betaalde bedrag op de betaalrekening die bij Kamer 26 bekend is. De extra gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Dit geldt niet indien Kamer 26 een foutief of beschadigd product heeft gestuurd.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

Artikel 20 Garantie

20.1 Kamer 26 garandeert gedurende een periode van 1 jaar na levering dat de magneet-krijt-whiteboardproducten vrij zijn van ontwerp- materiaal en fabricagefouten. De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor ondeugdelijk en/of verkeerd gebruik van de producten. Kamer 26 zorgt voor herstel- of vervanging van het product. De klant heeft alleen recht op vervanging indien herstel niet mogelijk is.

20.2 Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en het geleverde product een gebrek vertoont is Kamer 26 verplicht binnen 30 dagen nadat de klant Kamer 26 hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, het product te herstellen.

20.3. Kamer 26 geeft 2 jaar garantie op de kleurechtheid van haar materialen, mits het product niet onderhevig is geweest aan extreme UV-staling of andere extreme omgevingsomstandigheden.

20.4. De (1 jaar) garantie geldt voor:

– producttechnische tekortkomingen (zoals bobbels in de toplaag)
– montagewerk door ons montageteam

De garantie geldt niet voor:
– gebruik van krijtjes en krijtstiften
– werken met magneten (magneetkracht)

De garantie geldt niet voor het gebruik van de materialen. Op de borden en stickers kun je met krijtstiften en krijtjes schrijven. Krassen of andere beschadigingen op het product vallen niet onder de garantieregeling. Magneten met een magneetkracht van ca 2-2,5 kg werken goed op de magneetborden en stickers. Magneten die niet werken op het magneetbord vallen niet onder de garantie.

20.5. Voor alle andere producten geldt een garantieregeling van 6 maanden na levering. De producten zijn vrij van ontwerp- materiaal en fabricagefouten. De garantie geldt uitdrukkelijk niet voor ondeugdelijk en/of verkeerd gebruik van de producten.

20.6. De (digitale) orderbevestiging geldt als garantiebewijs.

20.7 Kamer 26 heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de klant volledig te crediteren.

Artikel 21 Prijzen

21.1 Indien Kamer 26 met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Kamer 26 niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

21.2 Prijzen worden overeengekomen in euro’s en inclusief BTW. De verzendkosten worden apart berekend tot een bedrag van 50 euro. Tenzij anders nadrukkelijk wordt overeengekomen.

21.3 Kamer 26 is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de klant wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen opdracht aanbrengt.

21.4 Kamer 26 is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meerdere omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen zoals stijging van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de opdracht van belang, stijging van verzendkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale verzekeringen, overheidsheffingen.

Artikel 22 Transport

22.1 Indien vervoer van af te leveren producten is overeengekomen geschiedt dit voor rekening en risico van Kamer 26, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Kamer 26 door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 23 Toepasselijk recht bij geschillen

23.1 op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen ter zaken de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Kamer 26 worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Nederlandse rechter, die bevoegd is in het gebied waar Kamer 26 gevestigd is.

Artikel 24 Overige bepalingen

24.1 Kamer 26 garandeert alle informatie betreffende de koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.

24.2 Kamer 26 is niet gerechtigd de informatie die door de klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

24.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 25 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

25.1 Kamer 26 is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Kamer 26 zal de gewijzigde voorwaarden tijdig kenbaar maken aan de klant. Op lopende overeenkomsten blijven de algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.

25.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de transactie.

Gratis en snel in huis

Sterk in maatwerk

eenvoudige retourservice

persoonlijk advies